salgs--og-leveringsbetingelser
×

Forside Sådan tilsluttes GRASSY™ Inspiration Forhandler FAQ Om os Webshop

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for handel med erhvervsdrivende

Følgende betingelser er gældende for alle ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. 

1. Tilbud
Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Grassy ApS forbeholder sig retten til uden varsel at ændre priserne som følge af stigninger i told, skatter, afgifter eller andre eventuelle stigninger. Meddelelse herom fremsendes i så fald til køber inden varens afsendelse.

Grassy ApS forbeholder sig retten til uden varsel at ændre tekniske specifikationer, katalogmateriale og lignende. Grassy ApS hæfter ikke for fejlagtige oplysninger angivet i denne form for materiale.

Grassy ApS hæfter ikke for oplysninger, vejledning eller lignende der er tilgængeligt på Grassy ApS' hjemmeside, eller som er oplyst mundtligt.

2. Priser
Levering og fakturering sker normalt til den på faktureringsdagen gældende dagspris. Alle priser er opgivet pr. stk., og er eksklusive moms samt evt. miljøbidrag.

3. Levering
De angivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. 

Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko medmindre andet er aftalt skriftligt. 

Grassy ApS påtager os intet ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure eller andre forhold, som er uden for Grassy ApS' indflydelse og kontrol. 

Ovennævnte gælder også ordrebekræftelser med opgivne leveringsterminer.   

4. Ophævelse af køb
Enhver ophævelse af køb kan kun ske med Grassy ApS' accept, og Grassy ApS er berettiget til at fakturere køber alle omkostninger, der er opstået som følge af ophævelsen. 

5. Reklamation
Køber er ved modtagelsen forpligtet til straks ved modtagelse at sikre sig, at leverancen er uden mangler eller om der er en manko.

Transportskader bedes anmeldt til transportøren. 

Reklamation over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske straks og ikke senere end 8 dage fra leverancens modtagelse. Reklamation skal altid ske skriftligt til Grassy ApS.

Har køber ikke inden 6 måneder efter modtagelse af genstanden skriftligt meddelt Grassy ApS, at køber vil påberåbe sig en mangel der ikke er omfattet af ovenstående, kan køber ikke senere gøre den gældende.   

6. Produktansvar
Grassy ApS er alene ansvarlige for produktansvar i overensstemmelse med Produktansvarsloven eller dansk rets erstatningsregler om produktansvar. 

Grassy ApS' ansvar er begrænset til kundens direkte tab, og kan ikke overstige det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår.

Grassy ApS er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

7. Returret
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med Grassy ApS. Grassy ApS er ikke forpligtede til at modtage returvarer, og kunden skal derfor altid sikre sig en skriftlig aftale om returnering af varer forud for returneringen. Varer tages kun retur i ubeskadiget originalemballage og efter forudgående aftale og med vedlagt fakturakopi.

Køber betaler alle fragtomkostninger samt eventuelle øvrige omkostninger ved returnering af varer. 

Ved returnering af kurante ikke reklamationsberettigede varer krediteres køber fakturabeløbet med et fradrag på 15%.

Leverede varer, der ikke er lagervarer, tages kun retur under helt ekstraordinære omstændigheder og altid kun efter konkret skriftlig aftale.

Specialfremstillede varer tages ikke retur. 

8. Afhjælpning af fejl og mangler
Varer, der måtte vise sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Grassy ApS er ansvarlig for, erstattes efter Grassy ApS' valg enten ved reparation, ombytning eller refundering af den erlagte betaling. 

Ved større leverancer samt ved successive leverancer kan enkelte varers mangler ikke medføre, at hele leverancen er mangelfuld, og giver således ikke køber beføjelser til at hæve hele købet.

Grassy ApS påtager sig intet ansvar for købers eventuelle tab som følge af fejl eller mangler og hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab.

Grassy ApS påtager sig ligeledes intet ansvar for eventuelle fejl ved de solgte produkter eller disses funktionalitet, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af fejlagtig montering, installation og/eller indstilling af de pågældende produkter. Det er købers ansvar at bevise, at fejl på produktet efter montering, installation og/eller indstilling, ikke skyldes fejlagtig håndtering af det købte produkt. Grassy ApS er således udelukkende ansvarlig for montering, installation og/eller indstillinger der er foretages direkte af Grassy ApS.

9. Betaling
Betaling sker efter aftale. Betalingsbetingelserne finder altid anvendelse efter forudgående aftale. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 kr.

Ved ordrebeløb over 75.000 kr. faktureres med 50% af ordrebeløbet ved aftalens indgåelse og 50% ved varens afsendelse medmindre andet er aftalt. 

10. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de specifikke genstande som er leveret, overgår først til køber, når fuld betaling inkl. omkostninger er modtaget af Grassy ApS.

11. Force Majeure
I tilfælde af krig, mobilisering, katastrofer, uvejr, strejker, lockout, brand, eksplosioner, terrorhandlinger, officielle forordninger eller tilsvarende som begrænser mulighed for offentlig bevægelse eller andre force majeure-forhold, som er uden for Grassy ApS kontrol, hvad enten disse er forudsigelige eller uforudsigelige, som effektivt forhindrer eller begrænser Grassy ApS i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal Grassy ApS, uden at køber kan gøre erstatningskrav gældende, være berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid med den periode, hvor tilstanden opretholdes, dog maksimalt 6 uger. I det omfang levering ikke kan finde sted selv efter den anførte tidudskydelse er både køber og Grassy ApS berettiget til skriftligt at annullere aftalen.

12. Tvister og værneting
Enhver tvist, der måtte opstå mellem køber og Grassy ApS i anledning af den indgåede aftale og/eller det solgte, skal afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. 

13. marts 2021

Grassy ApS
Engdraget 2
DK-6580 Vamdrup

CVR-nummer: 42214744